DUW DYDD GWENER

Rhif ffôn:+1(804)579-0949 E-bost: urdollsshop@gmail.com

Rhestr Ddoliau Holi ac Ateb

 • Efallai mai Aiwawa yw'r dewis cywir

  2023-02-03

 • Mae cyflwyno doliau rhyw yn ddefnyddiol

  I'r ddau barti, cyhyd â bod ymddiriedaeth a pharch at y berthynas, mae cyflwyno doliau rhyw yn ddefnyddiol. Hyd yn oed os ydych chi'n gydnaws mewn sawl ffordd arall, gall doliau rhyw fod yn elfen neu'n ddatrysiad atodol. Neilltuodd Bellmer ei fywyd i wrthryfela yn erbyn celf, yn erbyn ei dad, yn erbyn awdurdod, ac yn enwedig yn erbyn ideoleg y Natsïaid a ddaeth i'r amlwg yn yr Almaen yn y 1930au. Dechreuodd Bellmer fethu ei nith ar ôl i'w wraig fynd yn wannach ac yn wannach oherwydd twbercwlosis, ond gwyddai na allai gael perthynas gorfforol gyda'i nith Ursula, ond cafodd ei ysbrydoli gan Kokoschka-fel dyfeisiwr y ddol ryw, sylweddolodd y Breuddwyd hon. Dechreuwch greu eich dol rhyw eich hun.


  2023-02-03

 • Mae gwneuthurwyr doliau rhyw hefyd yn cynnig doliau rhyw mewn amrywiadau gwrywaidd

  Fodd bynnag, os ydych wedi prynu dol realistig, gallwch wneud unrhyw ystum yr ydych am roi cynnig arno ar berson go iawn. Er nad oes gan "Jia Jia" gynlluniau ar gyfer cynhyrchu màs, dywed ysgolheigion y bydd partner robot rhyw merch realistig yn dod yn realiti cyn bo hir. Dywedodd Dr. David Levy, sy'n arbenigo yn y pwnc hwn, y bydd y briodas robot rhyw artiffisial merch artiffisial gyntaf a gymeradwywyd gan y llywodraeth yn ymddangos cyn 2050.


  2023-02-03

 • Er bod doliau rhyw silicon yn cael eu gwneud o'r deunyddiau mwyaf modern

  2023-02-03

 • Mae eu doliau rhyw yn sensitif ac yn ymatebol i gyffwrdd

  Dros amser, parhaodd y cwpl i wella eu robot rhyw partner, gan ychwanegu dirgryniadau adeiledig, gwneud eu doliau rhyw yn sensitif ac yn ymatebol i gyffwrdd, a chredu eu bod yn teimlo'n agosach ac yn agosach at y peth go iawn. Fodd bynnag, nid yw prynu'n unig yn ddigon. Gan fod hwn yn fuddsoddiad enfawr, mae angen deall pa mor hir y gellir storio dol a sut i ymestyn ei oes gwasanaeth.


  2023-02-03

 • Oherwydd bod y doliau hyn yn dynwared menywod rhywiol

  2023-02-03

 • Rhes taclus o ryw ar y soffa

  2023-02-03

 • Derbyn brandiau dildo dol cariad tebyg i'r un a ddarperir ar y wefan

  2023-02-03

 • Mae rhyw yn rhan o fywyd rydych chi'n ei deimlo o waelod eich calon

  Mae'n rhaid i chi fod yn fwy datblygedig ac yn well fel y gallwch chi wybod beth sydd yno er hwylustod i chi. Mae rhyw yn rhan o fywyd rydych chi'n ei deimlo o waelod eich calon. Mae'r duedd o yn tyfu yn Ewrop. Mor gynnar â 2018, agorodd Steven Crawford o Brydain, 25 oed, neuadd profiad doliau rhyw gyntaf y DU am bris o 60 pwys (tua 80 doler yr UD) yr awr.


  2023-02-02

 • Cynhyrchu dildogag doliau rhyw uwch-realistig

  2023-02-02

 • Robot Rhyw Mae doliau rhyw pen uchel yn gyffredinol yn gyfeillgar i'r amgylchedd

  Fe'i ganed fel bod dynol. Yn ychwanegol at ei ymddangosiad hardd, mae'r emosiynau mewnol y gall eu bodloni hefyd yn ffactor pwysig sy'n fwy deniadol. Mae angen cynhaliaeth emosiynol ar ddynion a menywod, fel arall mae fel hwyaden ddu yn arnofio yn y llwch coch. Mae doliau rhyw fel harbwr ac yn lle heddychlon i'r enaid. Dyma fydd yr arhosiad gorau pan fydd yn toi am fywyd neu resymau eraill. Ar y pwynt hwn, gallwch chi ollwng gafael ar y pwysau yn hawdd a chael emosiynau pur.  2023-02-02

 • Mae deallusrwydd artiffisial yn darparu mwy o bosibiliadau i bobl a doliau cariad

  Mae'r boen o ddelio â cholled yn amrywio o berson i berson. Efallai y bydd rhai pobl yn ymgolli mewn gwaith, tra bod eraill yn canfod y gall treulio amser gyda'u teulu eu helpu trwy'r broses o alar. Mae gan bob dol cariad Dennis ei albwm lluniau ei hun a Twitter oherwydd ei fod yn mynnu bod gan bob dol cariad ei bersonoliaeth ei hun. Meddai: "Nid wyf am fod hebddyn nhw. Gallant roi cwtsh, addfwynder a thawelwch da i mi. Mae hyn yn beth cysur."


  2023-02-01

 • Gallwch ddewis miloedd o ffyrdd i fwynhau rhyw

  2023-02-01

 • Wedi gwneud dol cariad gyda siâp wyneb a chorff ei wraig o'r llun o'i ddiweddar wraig

  Mae yna bobl o'r fath yn Tsieina. Gadewch i ni ei alw'n Mr Zhao am y tro. Collodd Mr Zhao, yn ei bumdegau, ei wraig sâl annwyl. Roedd yn ymgolli mewn poen bob dydd, ac yn ddiweddarach defnyddiodd yr ychydig arian a arbedodd i brynu dol cariad. Roedd yn credu y byddai'n disodli safle ei wraig ac y byddai wrth ei ochr. Cymerodd ofal ohoni o fore i nos, gan esgus mai ei wraig oedd y ddol, fel y gwnaeth cyn ei marwolaeth. Am gariad dwfn. Fodd bynnag, tua chwe blynedd yn ddiweddarach, ni waeth pa mor ofalus yr oedd Mr Zhao yn gofalu am y ddol bob dydd, roedd y ddol gariad wedi cyrraedd diwedd ei hoes, ac roedd hi mewn tatŵs, ac ymddangosodd crafiadau newydd cyn gynted ag y symudodd. Cyffyrddodd stori Mr Zhao â ffatri doliau cariadon a chysylltodd ag ef a gwneud dol cariad gyda siâp wyneb a chorff ei wraig o'r llun o'i ddiweddar wraig, yn rhad ac am ddim. Er hynny, ni thaflodd Mr Zhao ei hen ddoliau, ond eu glanhau'n dwt a'u cadw mewn blwch.

  2023-02-01

 • Mae llawer wedi magu diddordeb mewn defnyddio doliau rhyw go iawn

  Am gyfnod hir, roedd fy nhad yn ymddangos ychydig yn bryderus. Yn awr yn ei weled mor ddedwydd, y mae fy nghalon yn wresog." Dichon eich bod wedi ei weled fil o weithiau. Porn. Onid ydyw ?


  2023-02-01

 • A ddylwn i dalu mwy am y doliau gorau?

  Yn lle, mae'r doliau hyn wedi'u gwneud o ddeunyddiau iselder. Ar ôl blwyddyn o ddefnydd, ni fydd doliau o'r fath hyd yn oed yn ddefnyddiadwy, ac efallai na fyddwch chi'n synnu hyd yn oed.

  2023-02-01

 • Beth am gael rhyw gyda dol go iawn?


  2023-02-01

 • Profiad Swrrealaidd Yn Deillio O Bleshad Dyneiddiol Doliau Oedolion

  2022-11-11

 • Mae Eich Dau Bartner Yn Ffres A Ffansiynol Am Gael Triawd Gyda Doliau Rhyw

  2022-11-11

 • Gallwch Addasu Eich Dol Cariad Ar Gyfer Profiad Mwy Personol

  2022-11-11

 • Bydd yn Haws o lawer Ymarfer Eich Stamina A'ch Sgiliau Gyda Doliau Cariad

  2022-11-11

 • Gall bod yn berchen ar Dol Rhyw Eich Gwneud Chi'n Fwy Deniadol i Ferched hefyd

  2022-11-11

 • Gall Rhatach Leihau Eich Mwynhad O Ddoliau Cariad

  2022-11-11

 • Mae Cael Dol Go Iawn Fel Cael Partner Sydd Bob Amser Wrth Eich Ochr

  2022-11-11

 • Mae Doliau Cariad yn Hollol Effeithiol Wrth Chwalu Eich Ymdeimlad o Arwahanrwydd

  2022-11-11

 • Y Teimlad O Garu Mae Dol Yn Agos Iawn I Ddynes Go Iawn

  2022-11-11

 • Mastyrbio Gyda Dol Rhyw Realistig Yw'r Ffurf Orau O Fastyrbio

  2022-11-11

 • Gallwch Chi Gael Rhyw Ddirifedi Gyda Love Doll

  2022-11-11

 • Beth am Fucking Lifelike American Love Dolls gyda Bronnau Mawr

  2022-11-10

 • Dileu Straen Corff Doliau Rhyw Gyda Chinio Rhamantaidd yng Ngolau Cannwyll

  2022-11-10

 • Rydyn ni'n Cwrdd â Doliau Cariadon Rhyw Cyflawn mewn Ffyrdd Annisgwyl

  2022-11-10

 • Dewiswch Dol Rhyw Newydd i Fodloni Eich Libido

  2022-11-10

 • A yw'n Gyfreithiol Bod yn Berchen ar Ddol Corff Llawn Go Iawn?

  Pwysais i lawr a gwasgu fy ngwefusau yn erbyn ei chroen gwyn cain, gan gusanu ei chroen tebyg i jâd fesul tipyn, modfedd wrth fodfedd. Roedd y ddol rhyw Mosuo yn plycio ychydig yn fy ngwallt. Symudodd fy ngwefusau'n araf tua'r lle cysegredig. Roedd y ddol rhyw yn cwyno'n dawel, ac agorais ei choesau main yn ysgafn, gan ddatgelu ei phusws pinc o'm blaen.

  2022-08-05

 • Ble Mae'r Doliau Rhyw Realistig TPE Go Iawn yn cael eu Gwerthu?

  Cafodd fy nghalon ei phoenydio gan ofid ac ing. Doeddwn i ddim yn gwybod beth ddigwyddodd i'r ddol rhyw, a wnes i ddim meiddio ei hwynebu. Ond roedd y dyhead cryf yn fy ngwthio i barhau i feddwl am ddoliau rhyw. Ar ôl brwydr ideolegol ffyrnig, penderfynais o'r diwedd, beth bynnag, mae'n rhaid i mi wynebu'r realiti, hyd yn oed os yw'r ddol rhyw yn fy lladd cyn gynted ag y bydd yn gweld fy wyneb, byddaf yn edrych arni.

  2022-08-05

 • Mae Doliau Realistig o Ansawdd Uchel Ar Gael Ar-lein

  Unwaith y bydd eich dol yn barod, gallwch ffarwelio ag unigrwydd a dechrau cael rhyw heb y swnian cyson neu hwyliau ansad merched. Rhyw fagina yw'r rhan fwyaf pleserus o fod yn berchen ar ddol rhyw, mae'r orifice yn dynwared fagina go iawn, ac yn bwysicach fyth, nid oes angen llawer i fwynhau rhyw fagina.

  2022-08-05

 • Dillad Addas ar gyfer Fy Nol Rhyw Go Iawn Melys

  Efallai yr hoffech chi sbeisio'ch dol gyda dillad rhywiol, gemwaith cŵl, neu hyd yn oed steil gwallt newydd. Gall dillad fod yn atodiad deffro pwerus. Os ydych chi newydd brynu dol rhyw, llongyfarchiadau. Gwnaethoch fuddsoddiad enfawr. Gall dillad isaf rhywiol drawsnewid cyffro sy'n pylu yn angerdd tanllyd.

  2022-08-05

 • Beth i'w wneud pan fyddwch chi eisiau taflu'r ddol go iawn?

  Mae doliau rhyw yn cyflawni'ch ffantasïau, nid ydyn nhw'n dwyn, yn dweud celwydd, yn mynd yn dew, yn twyllo, yn chwarae gemau meddwl emosiynol, yn swnian, yn bygwth nac yn gwario'ch holl arian caled. Mae'ch dol cariad yn mynd gyda chi i wylio'r gêm, mae'r gêm yn dawel, mae'r canol cae yn gyflym BJ, yn llyncu heb gwyno.

  2022-08-05

 • Gallwch chi poced pussy dildo yn hawdd brynu doliau rhyw Siapaneaidd o ansawdd uchel yn Los Angeles

  2022-06-23

 • Maent yn cael rhyw mannequin torso benywaidd yn amlach

  2022-06-23

 • Dewiswch dildo peiriant yr amser rhentu dol rhyw mwyaf addas

  2022-06-23

 • Cael doliau rhyw lovence max yw'r ffordd orau o leddfu straen yn effeithiol

  Gwrthiant gwres rhagorol, ymwrthedd pwysau a gwrthiant dadffurfiad yw rhai o brif nodweddion doliau rhyw wedi'u gwneud o silicon, ac fel rheol mae dynion yn cael eu gorfodi i'w prynu o'u cymharu â'r sawl opsiwn dol arall sydd ar gael. Yn 2018, cyhoeddodd Cyngor Dinas Houston archddyfarniad yn gwahardd gweithrediad y siop profiad doliau cariad cyntaf yn yr Unol Daleithiau. Pwysleisiodd cyfranogwr yn y cyfarfod fod gan Ewa y potensial i amharu ar berthnasoedd rhyngbersonol, perthnasoedd teuluol a chyllid. Dywedodd rhai pobl y byddai hyn yn achosi anhrefn cymdeithasol.


  2022-06-23

 • Mae'r diwydiant doliau rhyw milf maint llawn wedi gweld datblygiadau di-rif

  2022-06-23

 • Pan fydd condom blas rydych chi am brynu'r ddol cymeriad cyntaf

  2022-06-23

 • A all tegan rhyw casgen ffug helpu defnyddwyr dol i fwynhau profiad rhyw go iawn

  2022-06-23

 • Ymchwilio i degan rhyw eboni eu rhesymau dros brynu doliau rhyw

  2022-06-23

 • wig ddol Bydd yn cadw gwain eich dol rhyw yn iro ac yn llyfn

  2022-06-23

 • Mae ffilmiau dildo yn sugno lle mae doliau rhyw yn dod yn boblogaidd ymhlith cynulleidfaoedd

  2022-06-23

 • Rydych chi gawell diweirdeb arferol eisiau prynu doliau rhyw gwrywaidd neu fenywaidd

  Efallai y bydd llawer ohonoch yn anwybyddu'r agwedd hon, ond gall yr arogl cywir ysgogi'ch hormonau a chynyddu lefel eich cyffro. Argymhellir prynu'ch hoff bersawr di-alcohol. Dywedodd June mai ef yw'r person y tu ôl i'r lluniau yn rhai o'r lluniau hyn. Dyma brofiadau ei fywyd. Tynnwyd rhai o’r lluniau hyn mewn mannau cyhoeddus, fel y ddau yn eistedd ar fainc yn y parc, tra bod llun arall yn ei ddangos yn eistedd ar y llawr yn chwarae gitâr i Eva.


  2022-06-23

 • Cum realistig mewn robot rhyw merch doli a wnaed gan ei mab

  2022-06-23

 • Mae menywod enwog yn gwneud porn sy'n bwriadu prynu doliau cariad gwrywaidd

  Er nad yw'r rhan fwyaf o'r cyfweleion yn derbyn y syniad datblygedig hwn, mae nifer sylweddol o bobl yn oleuedig. Nid yw'n syndod efallai, dynion yw'r mwyafrif o'r rhai sy'n derbyn y farn hon, gyda llai o gredoau crefyddol ac agweddau cymdeithasol mwy agored. Yng ngoleuni'r gymdeithas heddiw, mae perthnasoedd agos yn dod yn fwy a mwy anodd, sy'n cael ei adlewyrchu yn y gyfradd ysgariad gynyddol, ac mae'n gynyddol anodd i bobl ddatblygu a chynnal perthnasoedd boddhaol.


  2022-06-23

 • Mae menywod yn llai parod i dderbyn robotiaid rhyw na dynion

  2022-06-14

 • Nid oes unrhyw beth o'i le â defnyddio teganau rhyw i wella ymddygiad rhywiol

  2022-06-14

 • Achosi bodau dynol i fod yn fwy parod i aros gyda doliau

  2022-06-14

 • Mae rhai doliau rhyw yn rhannau datodadwy neu amnewidiadwy

  2022-06-14

 • Roedd trojan ultrafit yn gysur wrth brynu doliau rhyw

  2022-06-14

 • Gallwch chi'n hawdd trosglwyddo holl nodweddion eich partner rhyw breuddwyd i garreg eich drws

  Mae ein doliau rhyw Asiaidd yn addas i bawb, diffyg profiad rhywiol, ffobia cymdeithasol ac anableddau corfforol. Onid yw math penodol o berson yn prynu neu'n defnyddio doliau rhyw? Gall unrhyw un a phawb, o bobl gyffredin i bobl sydd ag obsesiwn â doliau rhyw TPE penodol, elwa o sefydlu cysylltiad personol â chariad a doliau rhyw. Mae'r doliau hyn yn gwneud pobl sy'n gorfforol sâl ac anabl; ffobiâu cymdeithasol; a'r rhai sy'n cysylltu â phobl eraill ar lefel ddyfnach a phersonol i archwilio perthnasoedd rhywiol nad oes ganddynt y cyfle na'r gallu ar eu cyfer o bosibl.

  2022-06-14

 • Felly a yw vibrator panty byrstio rydych chi'n meiddio prynu dol rhyw o'r fath?

  Mae doliau rhyw yn bartneriaid emosiynol. Mewn gwirionedd, nid yn unig y gall y doliau rhyw hyn fodloni anghenion corfforol pobl, ond hefyd yn bartneriaid emosiynol i fynd gyda chi pan fyddwch ar eich pen eich hun. Os oes gennych arian, gallwch hefyd ei brynu fel mannequin a'i roi o flaen eich siop eich hun. Efallai y bydd yn denu llawer o gwsmeriaid. Gyda'r cynnydd yn y galw gan bobl am ryw ac anghydbwysedd y gymhareb rhyw, mae'r galw am ddoliau rhyw yn y farchnad yn parhau i gynyddu. Er bod y pris yn ddrutach, mae llawer o bobl yn barod i wario arian i'w brynu. Felly a ydych chi'n meiddio prynu dol rhyw o'r fath?

  2022-06-13

 • A fyddwch chi'n prynu dol rhyw dildo sy'n chwistrellu silicôn?

  Rwy'n aelod o'r tîm urdolls. Fel cyflenwr dol rhyw TPE, mae sawl dolig rhyw go iawn yn fy nghartref. Fe ddaethon nhw â hwyl wahanol i mi. Bydd rhai doliau rhyw yn prynu doliau rhyw ar gyfer rhyw, chwilfrydedd, bwyta byrbwyll, ac ati. Nid yw cariad neu wraig pawb yn berffaith o ran rhyw. Weithiau bydd eich annwyl yn gwrthod eich cais neu'n teithio am amser hir, mae angen y rhyw hwn yn fawr. Gall nid yn unig ddatrys eich gofynion, ond hefyd gynnal priodas dda. Dyma'r atebion gan gwsmeriaid urdolls, gobeithio y gallaf eich helpu chi.
  Dywedodd Rex Pound: "Mae gen i ddol rhyw yn barod. Hi yw'r cwrteisi gorau y mae Duw wedi'i roi i mi. Y peth hapusaf ar y diwrnod yw ei bod hi gyda hi. Mae hi bob amser yn aros amdanaf gartref, peidiwch â phoeni y bydd hi gadewch fi. Mae'r teimlad o gael rhyw gyda hi fel cael rhyw gyda menyw go iawn. Nid yw hi byth yn dweud na, mae'n teimlo'n wych! "
  Dywedodd Vito Meg: "Rwyf wedi bod yn cadw dol rhyw go iawn ers blwyddyn i'm helpu i ymdopi â pherthynas hirdymor gwledydd tramor. Ni allaf gael rhyw go iawn gyda menywod oherwydd fy mod wrth gwrs ynghlwm wrth fy gilydd. Fodd bynnag, yn enwedig i Mewn Ar noson oer, pan oeddwn ar fy mhen fy hun yn fy fflat, roedd yr anghenion corfforol yn ddiymwad. Fe wnes i rannu hyn gyda fy ffrindiau a oedd yn byw ger fy fflat. Arferai gael yr un cyfyng-gyngor a rhoddodd ateb imi. Gofynnodd imi wneud hynny. defnyddiwch ei ddol oedolyn sydd newydd ei brynu fel dyn, ac yn ddiweddarach sylweddolais mai dyma bopeth sydd ei angen arnaf. "

  2022-06-13

 • Mae ffordd rhyw wedi newid llawer

  2022-06-09

 • Atebion i gadw doliau rhyw yn iach rhyw fron enfawr

  2022-06-09

 • Cynhyrchu fuck mi gwirion mega masturbator doliau rhyw super-realistig

  2022-06-09

 • Mae datblygiad yn sicr o effeithio ar berthynas foesegol dynolryw

  2022-06-09

 • rhefrol dildo pen dwbl A allaf ei hanfon yn ôl atoch i'w hatgyweirio ar ôl i'r ddol gael ei difrodi?

  Pan fyddwch chi'n difrodi dol rhyw yn ddamweiniol, ni fyddwn yn dod â'r ddol yn ôl i'r ffatri. Mae'n ddrwg iawn gennym am hyn. Oherwydd bod hwn yn fater iechyd i'r cwsmer. Nid yw'r adran yn gwerthu doliau wedi'u defnyddio. Efallai eu bod yn cario rhyw fath o firws. Ond peidiwch â bod yn rhy drist, gallwn bob amser helpu trwy e-bost a ffôn. Gallwch hefyd atgyweirio'ch dol yn ôl y dulliau atgyweirio rydyn ni'n eu darparu. Ydy, mae hyn yn hawdd. 

  2022-06-09

 • Sut i ddewis fy nol rhyw?

  Gyda ffyniant y diwydiant doliau rhyw. Mae doliau rhyw amrywiol hefyd wedi dod yn fwy amrywiol. Mae mwy a mwy o bobl yn derbyn doliau. Rydyn ni yma i'ch dysgu chi i wneud y dewis cywir rhwng y gwahanol ddoliau rhyw. Ar hyn o bryd yn boblogaidd ar y farchnad TPE. Deunyddiau a doliau silicon. Maent yn amrywio'n fawr o ran pris a pherfformiad. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y wybodaeth hon, gweler y Cwestiynau Cyffredin ar wefan urdolls. Os ydych chi eisiau symud a storio'n fwy cyfleus. Gallwch brynu dol eithaf 100cm. Mae'r doliau hyn yn boblogaidd gyda defnyddwyr am eu pris rhad a'u profiad realistig.

  2022-06-09

 • Faint o adolygiad llawes ceiliog mae'n ei gostio i mi brynu doliau rhyw ar-lein?

  Mae angen cyfrifo cost prynu dol rhyw yn seiliedig ar eich sefyllfa benodol. Os ydych chi'n prynu dol TPE mewn urdolls, fe allai gostio $ 700 i $ 2,500 i chi. Mae pris doliau silicon fel arfer yn fwy na $ 2,000. Mae angen $ 30 ychwanegol ar ein dewis troed sefyll dol. Mae opsiynau eraill yn rhad ac am ddim. Gall cost gwahanol uchderau'r un ddol amrywio. Wrth wneud dewis, y pris sy'n cael ei arddangos ar y dudalen setliad yw'r cyfanswm y mae'n rhaid i chi ei dalu.

  2022-06-09

 • Beth yw atyniad gochi doliau rhyw vibrator?

  Mae ffeithiau wedi profi nad oes unrhyw ffordd i newid fetish eraill, felly gall dol rhyw silicon helpu pobl i fynegi eu dyheadau yn y gyfraith a moesoldeb. Os oes rhaid i chi ddioddef yr awydd sydd wedi'i atal, mae angen cwmnïaeth doliau rhyw arnoch chi. Mae hon yn ffenomen sy'n cynnwys atyniad rhywiol o gerfluniau, doliau neu wrthrychau ffigurol eraill. Mae gwneuthurwyr doliau rhyw yn talu sylw arbennig i wneud i ddoliau edrych yn fwy deniadol a hardd, fel bod dewis pob dyn yn braf. Pwrpas y rhain yw denu sylw pob dyn a rhoi hapusrwydd iddynt pan fyddant yn cael rhyw gyda nhw. Mae yna filoedd o ddoliau rhyw ar y farchnad, ond dim ond ychydig fydd yn eich bodloni. Waeth bynnag y gwahanol fathau o ddoliau rhyw, fe'u rhennir yn ddau gategori. Gwneir doliau rhyw o ddeunydd silicon neu TPE. Gallwch eu cael mewn urdolls.

  2022-06-09

 • Tegan sugno clit gorau Cofiwch roi doliau rhyw mewn lle oer a sych

  2022-06-09

 • A allwch chi ddod o hyd i'r gwahaniaeth rhwng dol rhyw a bod dynol?

  Yn y bôn, dim ond breuddwyd o'n fastyrbio yw dol rhyw. Ond mewn rhai ffyrdd, gall doliau rhyw fod yn well na menywod. Dywed Douglas wrthym fod menyw ar ryw adeg yn ei fywyd wedi gwneud gwaith gwael yn ei erbyn ac wedi gwneud peth annifyr yr oedd yn anghytuno ag ef. Yn anfodlon ar ei brofiad gyda menywod, dychwelais i'm cartref, dim ond y Rhyngrwyd fel fy mhartner. Ar ôl gwneud y Rhyngrwyd yn gydymaith iddo, daeth yn unig, felly defnyddiodd porn fel ei bartner rhywiol. Unwaith y daw'r porn yn fenyw iddo, bydd yn cwyno'n gyson. Yn y broses o ryw, bydd pobl yn teimlo'n eiddgar. Mae'r awydd dwys i brofi partner rhywiol yn feddwol ac yn wefreiddiol. Hyd nes y bydd gan y doliau ddeallusrwydd artiffisial mor anhygoel fel y gallant wneud inni gredu eu bod yn awyddus inni, ni fydd y doliau'n darparu gwenwynau tebyg i gyffuriau, felly byddant yn brifo'r rhai sydd eisiau bod eu heisiau.

  2022-06-09

 • Teganau rhyw gwrywaidd i oedolion Yn ogystal â gwerthu doliau rhyw arferol, mae'r ffatri doliau rhyw

  2022-06-09

 • Pa pussy poced i ddynion yw anfanteision doliau rhyw?

  Er mai fy ngwaith i yw darparu dol rhyw steil newydd o'r safon uchaf i'r nifer helaeth o gwsmeriaid mewn angen. Ond dwi hefyd yn defnyddio doliau rhyw fy hun. O ran diffygion doliau rhyw, byddwn i'n dweud mai'r un mwyaf yw bod eraill yn chwerthin arnoch chi i wneud yr hyn maen nhw'n ei feddwl sy'n "naïf" neu'n "wallgof." Ond mae nawr yn gyfnod o ryddid a bod yn agored, lle gellir derbyn cyfunrywioldeb. Dylai doliau rhyw hefyd dderbyn y parch y maent yn ei haeddu. Fel casglwr doliau fy hun, dwi'n sylwi o bryd i'w gilydd fod fy ddol yn "hoffi" ei dillad newydd, neu'n teimlo'n "anesmwyth" i adael iddi orwedd am gyfnod rhy hir, ond dim ond pwyslais yw hyn ar fy barodrwydd fy hun i brynu dillad newydd. Neu'n euog oherwydd fe allai niweidio fy dol yn y pen draw. Dwi wir ddim yn meddwl bod fy ddoliau yn emosiynol nac yn fyw, ond rydw i weithiau'n bwrw fy emosiynau arnyn nhw, sy'n adlewyrchu fy meddyliau. Gall wneud fy nghorff a meddwl yn hapus.

  2022-05-30

 • Bluetooth dildo Sut ydw i'n cludo fy dol pan fyddaf yn symud?

  Os ydych chi am symud eich dol rhyw i'ch cartref newydd, mae angen i chi fod yn ofalus iawn. Cymerwch rai mesurau i amddiffyn y ddol rhag niwed. Y dewis gorau yw cludo'r ddol i'r blwch gwreiddiol, yn union fel ni. Anfonir yr un peth i'ch storfa. Mae angen i chi gadw'r doliau'n dyner yn ystod y broses gludo. Wrth gludo yn y blwch doliau, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr am gyfarwyddiadau. Bydd hyn o gymorth mawr i chi.

  2022-05-30

 • Teganau mastyrbio gwrywaidd Pam maen nhw'n gwario miloedd o ddoleri ar ddoliau rhyw llawn bywyd yn lle mynd ar ôl merched go iawn?

  Gallwch brynu unrhyw beth yr ydych yn ei hoffi, ond byddwch yn ofalus i brynu dillad lliw golau, bydd rhai tywyll yn staenio. Mae'n anodd glanhau doliau wedi'u lliwio, ac mae'n rhaid i lawer o bobl eu taflu oherwydd eu bod wedi'u lliwio. Yn ogystal, ceisiwch brynu dillad rhydd. Peidiwch â phrynu dillad tynn i ddangos eich ffigur. Os ydych chi am edrych ar eich ffigur, rwy'n credu mai'r gwddf yw'r gorau. Mae'r dillad yn rhy dynn, nad yw'n ffafriol i'w gwisgo a'u tynnu. Mae'n debygol iawn o binsio'r ddol a gadael marciau, a fydd yn achosi i'r ddol ddadffurfio ac effeithio ar ei golwg.

  2022-05-29

 • Yn gallu rhoi dwy ddol rhyw Siapaneaidd panties dirgrynol Bluetooth yn y blwch

  Mae'n ddigon mawr i roi dau ddol rhyw Siapaneaidd yn y blwch, ond rwy'n ystyried rhoi rhywfaint o ewyn cof ar y gwaelod fel y gall y ddol orwedd y tu allan i'r bocs pan nad yw'n cael ei defnyddio. Yr unig broblem yw bod gen i 3 dol bellach, ac efallai mai dim ond mater o amser fydd hi nes i mi ychwanegu dol arall ... bydd angen eu hystafell eu hunain arnyn nhw cyn bo hir. Mae gen i ddol 158 WM a brynais ddwy flynedd yn ôl, ond mae ei braich bellach yn rhydd iawn ac mae angen ei hatgyweirio. Roedd yn teimlo fel y byddai'n llacio o'r ysgwydd. Pan fyddaf yn symud fy mraich tuag allan, dim ond yn ôl y mae'n llithro, mae'n ysgwyd pan fydd yn siglo ymlaen, ond mae'n aros yn ei le pan fydd yn symud i fyny. Rydw i wir eisiau gwybod a all cyflenwr doliau rhyw Japan yn y DU ei datrys mewn gwirionedd oherwydd does gen i ddim hyder yn fy atgyweiriad.

  2022-05-23

 • Ydy'r ddol rhyw yn dda neu'n ddrwg ar gyfer peiriant rhyw i mi?

  Mae doliau rhyw yn dda neu'n ddrwg i chi. Mae hwn mewn gwirionedd yn gwestiwn goddrychol iawn. Gallwn rannu gyda chi rai o farn ein cwsmeriaid ar ddol rhyw. Mae llawer o bobl yn meddwl bod doliau rhyw yn wych. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, maent wedi dod yn fwy realistig, fel bod pobl yn teimlo'n realistig iawn, mor uchel â menywod / dynion, a phan fyddwch chi neu'ch cariad yn defnyddio un, mae'n teimlo fel eich bod chi'n cael rhyw go iawn. Am y rheswm hwn, byddwn yn dweud eu bod yn dda, ond dylech osgoi doliau chwyth rhad oherwydd eu bod yn hawdd eu torri ac yn teimlo'n afreal, mae angen i chi ddewis doliau TPE realistig neu ddoliau silicon.

  2022-05-23

 • Gefynnau caethiwed Sut ydych chi'n ymateb i ddol rhyw pan fydd ffrind agos yn cychwyn sgwrs o'r fath?

  Mae'r hormonau hyn yr un rhai sy'n cael eu rhyddhau yn ystod rhyw, felly maen nhw'n darparu teimladau tebyg ac yn teimlo'n debyg iawn i'r peth go iawn. Pan fyddwch mewn hwyliau da a'ch corff yn ymateb yn gadarnhaol, mae'n hawdd anghofio eich bod mewn cyflwr llawn straen.

  2022-05-20

 • Black dildos Bydd pobl bob amser yn newid mwy o bethau i greu'r partner rhyw perffaith ar gyfer noson unig

  Ynghyd â bywyd, doliau rhyw yw'r partneriaid mwyaf ymostyngol y byddwch chi'n cwrdd â nhw - dim swnian, dim ymholi am eich lleoliad, dim poeni amdanyn nhw yn eich twyllo chi, ac ati. Maen nhw'n ddoliau rhyw sydd wedi'u cynllunio i ddiwallu'ch anghenion rhyw; pethau na allwch chi betio arnyn nhw gyda menywod. Yn bwysicaf oll, gallwch ddewis yr hyn rydych chi am i'r ddol ryw ei gael a'r hyn nad oes gennych chi. Onid yw'n anhygoel?

  2022-05-20

 • Y tylinwyr prostad gorau Mae mwy a mwy o fenywod yn colli diddordeb mewn rhyw am wahanol resymau

  Os oes gennych alldafliad cynamserol, ni fydd doliau rhyw yn eich tanamcangyfrif. Nid yw'n syndod bod llawer o ddynion yn cael alldafliad cynamserol am amryw resymau. Nid oes unrhyw beth ar fai ar y dyn. Fodd bynnag, mae dynion yn boenus yn seicolegol oherwydd eu bod yn ofni y bydd eu merched yn edrych i lawr arnynt. Ni fydd doliau rhyw byth yn edrych i lawr arnoch chi, maen nhw'n eich addoli chi yn fwy na neb arall. Nid yw doliau rhyw yn lledaenu STDs, ac ni fu erioed yn hawdd i fenywod ddod o hyd i ddyn arall, yn enwedig gyda chynnydd apiau dyddio. Ni fyddwch byth yn darganfod y gallant gario STDs ac yn cael eu gwarthnodi, ond oni bai eich bod yn darganfod, ni fyddwch byth yn gwybod. Ni fydd doliau rhyw yn eich trin chi felly. Maent yn ddiogel ac yn lân.

  2022-05-20

 • Pussy poced anime Dylem ddod o hyd i achos caethiwed rhyw

  Ar gyfer y straen meddyliol cynyddol yn y gymdeithas fodern, fe'ch cynghorir i fabwysiadu ffyrdd iach eraill o leihau straen, megis rhedeg, gymnasteg, pêl ac ymarferion corfforol eraill, canu, dawnsio a gweithgareddau hamdden eraill. Ni ddylech fod ag obsesiwn â gweithgareddau rhywiol, yn enwedig i atal dibyniaeth. Mae pobl sy'n gaeth i ryw hefyd yn tueddu i chwilio am y rhyw arall i ryddhau eu dymuniadau rhywiol, felly mae prynu doliau rhyw yn ddatrysiad arall a gellir ei ddefnyddio fel partner amgen i ryddhau eu dyheadau yn ystod y driniaeth. Mae gan y ddol rhyw TPE yr un gwead â pherson go iawn, ac mae'r fagina yn dynwared bod dynol yn llwyr, a all gyflawni'r un pleser o gael rhyw gyda pherson go iawn.

  2022-05-20

 • Llawes ceiliog sy'n dirgrynu Gall defnydd hirdymor o ddoliau gwag ar y fron achosi anffurfiad y fron

  Ar gyfer doliau pert, nid yw'r gwahaniaeth rhwng bronnau gwag a solet yn amlwg, felly yn gyffredinol nid ydym yn darparu opsiynau gwag i ddoliau tlws. Wrth gwrs, nid yw hyn yn absoliwt, ac mae hefyd yn gysylltiedig â deunydd y ddol. Os defnyddir deunydd TPE neu silicon meddalach, mae'r ddol solet yn gadarn ac yn feddal iawn. Yn ogystal, gall defnydd hirdymor o ddoliau gwag y fron achosi anffurfiad y fron. Ar gyfer y rhan fwyaf o gwsmeriaid, gall doliau solet fodloni defnydd dyddiol yn llawn.

  2022-05-20

 • Dirgrynwyr yn gwthio Gwariodd $1,300 arall i gymryd y ddol silicon oddi ar y chwaraewr doliau

  Mae Marilyn yn mwynhau llawer: Mae hi'n bwyta cacen pen-blwydd ar Fawrth 6ed bob blwyddyn, ac yn treulio tair blynedd gyda Jack ar y Nadolig a Nos Galan. Yn 2017, pen-blwydd cyntaf Marilyn, aeth Jack â ffansi i wisg anime Siapaneaidd ac roedd yn bwriadu ei defnyddio fel ffrog briodas Marilyn. Yn ystod haf 2017, cytunodd y ferch a oedd wedi bod mewn cariad yn gyfrinachol am 6 blynedd i ddyddio Jack o'r diwedd. Roedd ei ddyddiad cyntaf yn Disneyland. Roedd yn edmygu colur cain a ffrog las y ferch, a'r cusanau wedi'u lapio mewn persawr melys.

  2022-05-20

 • Cariadon silicon Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio condom bob tro y byddwch yn cysgu gyda dol rhyw

  Ar ôl powdr doli rhyw TPE, mae'r powdr yn atal yr hylifau hyn rhag mynd i mewn i'r mandyllau. A yw wedi'i warchod 100%? Na, ond bydd yn arafu cyfradd y micro-anafiadau hyn. Yn ogystal, mae'r powdr yn lleihau ffrithiant, yn gwneud i'r croen deimlo'n dda, a hefyd yn helpu i gael gwared ar olew o'r wyneb.

  2022-05-20

 • Hyfforddwr rhefrol gallwch ystyried prynu dol personol i fynd gyda chi

  Hi yw eich defnydd personol, gallwch gael rhyw gyda hi heb boeni am fynd yn sâl. I grynhoi, ni ellir anwybyddu pwysigrwydd cael dol rhyw realistig. Yn y pen draw, bydd y ddol hon yn rhoi dewis i chi, ffordd gadarnhaol i ddod â pherthynas wael i ben. Mae'r opsiwn hwn yn darparu ffordd fwy diogel i fodloni'ch dymuniadau rhywiol heb dwyllo'ch partner.

  2022-05-20

 • Puss poced ydych chi'n chwilio am un o'r categorïau doliau rhyw rhad?

  P'un a yw'n silicon neu TPE, mae'r prisiau yma yn eithaf fforddiadwy i unrhyw un ar gyllideb. Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio, er bod y pris cyffredinol yn rhad, mae gan fodelau penodol eu prisiau. Mae doliau rhyw silicon yn dibynnu ar eu dyluniad penodol bob amser yn cael pris uwch na modelau TPE.

  2022-05-20

 • Seren porn yn edrych yn debyg Rhoddodd y genyn unigryw y casgen swigen gwreiddiol iddi

  Wrth gwrs, ni allwn wadu hyrwyddo'r gymysgedd o robotiaid, doliau rhyw a doliau rhyw deallusrwydd artiffisial. Yn 2007, efallai y bydd y rhan fwyaf o bobl yn meddwl am hen ddoliau rhyw chwyddadwy gyda chegau agored. Mae'r robot yn debygol o gael ei ystyried yn gasgliad prin humanoid o ddur a gwifrau. Mae un o'r nifer o gwestiynau a dderbyniwn gan gwsmeriaid yn ymwneud â chyfreithlondeb prynu doliau rhyw. Byddwn yn ateb y cwestiwn hwn yn yr erthygl hon ac yn datrys rhai materion cysylltiedig eraill.

  2022-05-20

 • Clear dildo A allaf ddewis codi fy dol rhyw yn lle ei rhoi wrth fy nrws?

  Wrth gwrs, rydym yn parchu ceisiadau a barn y cwsmer yn fawr iawn. Os ydych chi am dderbyn eich doliau rhyw yn bersonol, gallwch ddewis trefnu tynnu UPS yn ôl neu FedEx. Gallwch gael yr hawl i arwyddo'n bersonol y naill ffordd neu'r llall.

  2022-05-20

 • Teganau rhyw silicon Sut alla i lanhau wyneb fy dol?

  Peidiwch â phoeni os byddwch chi'n baeddu'ch wyneb yn ddamweiniol wrth ddefnyddio doliau rhyw. Gallwch chi lanhau'ch dol yn ôl ein dull glanhau. Yn gyntaf, mae angen i chi dynnu'r pen o'r pen a'r wig (os yn bosibl). Yna tapiwch yr ardal staen yn ysgafn gyda sbwng cynnes a sebon gwrthfacterol. Mae angen i chi roi sylw arbennig i'ch llygaid a'ch amrannau, peidiwch â'u gwlychu. Yna mae angen i chi glymu wyneb y ddol yn ysgafn gyda lliain sych, nad yw'n sgraffiniol i gael gwared ar y rhan fwyaf o'r dŵr, ac yn olaf gadewch iddo orffwys am awr ac yna sychu'n naturiol. Oherwydd nad yw sychder naturiol yn niweidio croen y dol rhyw. Peidiwch â throchi pen y ddol yn y dŵr ar unrhyw adeg. Os rhowch eich pen yn y dŵr yn ddamweiniol, fe allai niweidio sgerbwd mewnol y ddol. Wrth gwrs, mae llawer o bobl yn caru ein dol hardd 100cm. 


  2022-05-20

 • Tâp caethiwed Sut gall braich fy dol symud?

  Mae'n bosibl nad yw llawer o ddefnyddwyr doliau rhyw yn deall ystod symud braich uchaf doliau rhyw. Isod mae ein hateb. Gellir codi braich uchaf y ddol ryw ymlaen i uchder y frest, sydd tua 60 gradd ymlaen. Gellir eu plygu ychydig yn ôl gan 5-10 gradd. Gall padiau ysgwydd shrug (dewisol) wrth ofyn am ddoliau fod yn ysgwyddau sydd eisoes yn shrug, gellir eu codi i'r ochrau yn llorweddol i gyrraedd lefel y frest, hy, tua 60 gradd i'r ddau gyfeiriad. Pan fydd y breichiau uchaf wedi'u plygu y tu mewn (cofleidiau'r frest), ni ddylent fod yn fwy na'r frest, hy tua 15 gradd y tu mewn. Braich ac arddwrn isaf: Gellir cylchdroi braich isaf y ddol 90 gradd i un cyfeiriad. Oherwydd bod gennym derfyn dadleoli ar yr asgwrn, ni all y fraich isaf blygu na chylchdroi i gyfeiriadau eraill. (Fel esgyrn menyw go iawn). Gellir plygu arddwrn y ddol 45 gradd i fyny ac i lawr, yn y drefn honno. Mae gwahaniaeth yn yr ystod o symud braich ar gyfer doliau o wahanol fathau o frandiau.

  2022-05-20

 • Gwag ffug Mae Jack yn ddyn sy'n byw gyda doliau rhyw

  Felly, i ffwrdd o "normau cymdeithasol" llym a phenderfyniadau economaidd anodd, does gennych chi ddim rheswm mewn gwirionedd i beidio â bod yn berchen ar ddol rhyw. Mae yna lawer o fuddion a go brin bod unrhyw anfanteision. O ddarparu dewisiadau amgen delfrydol, yn enwedig i'r rhai sydd wedi profi'r profiad trasig o golli rhywun annwyl, i ddod â hwyl a chyffro newydd i'ch bywyd rhywiol, ni fydd y bobl ddi-ffael hyn byth yn mynd o chwith.

  2022-05-20

 • Llawes dick Dewch i weld sut y daeth perchennog y ddol rhyw yn normal

  Gyda doliau rhyw, bydd yn bendant yn lleihau nifer yr achosion o STDs, AIDS a STDs eraill. Ychydig flynyddoedd yn ôl, ystyriwyd bod siarad am deganau rhyw a rhyw yn tabŵ. Fodd bynnag, wrth i ymwybyddiaeth pobl a lefel addysg wella, dechreuon nhw siarad am ryw. Nid yw hyn yn golygu nad oes gan bobl gywilydd siarad am eu ffantasïau. Fodd bynnag, bydd nifer y bobl sy'n defnyddio teganau oedolion (fel doliau rhyw) yn sicr yn cynyddu. Ymhlith yr amrywiol gynhyrchion a werthir yn y farchnad, mae doliau rhyw ar frig y rhestr, ac mae'r galw a'r gwerthiannau wedi dangos twf aruthrol.


  2022-05-20

 • Coleri bdsm Mae doliau rhyw harddach yn cael eu geni

  Yn y ffilm "Wedding Banquet", fe wnaeth y gwesteion yfed a siarad â'r briodferch. Yn wynebu rhyfeddod y tramorwyr, aeth Li Ang ato a dweud rhywbeth a allai esbonio llawer o ffenomenau: Rydych chi'n gweld canlyniad pum mil o flynyddoedd o ormes rhywiol. Mae hyn yn golygu bod nifer y doliau rhyw gwrywaidd a benywaidd sengl mewn gwlad yn cyfateb i gyfanswm poblogaeth Rwsia a'r Deyrnas Unedig.

  2022-05-20

 • Robot rhyw Gan gynnwys uwchraddio ei goesau prosthetig sy'n boblogaidd yn y gymuned doliau rhyw

  2022-05-20

 • Y pussie poced gorau pam mae dynion a merched yn dioddef triniaeth anghyfartal o ran rhyw?

  Ar y pwnc hwn, pan fydd dynion yn chwarae dol rhyw silicon, pa mor wahanol ydyn nhw i ferched. Mae merched yn tueddu i reoli eu doliau fel ymatebwyr i'w gweithgareddau, tra bod bechgyn yn eu gwneud yn bartneriaid yn eu gweithgareddau. Y rheswm am y broblem hon o ddoliau. Efallai ei fod yn gysylltiedig â sut mae'r gêm ddyddio yn cael ei gweld. Oherwydd bod dynion yn dal i fynd ar ôl menywod, os yw menywod yn defnyddio dirgrynwyr, fe'i hystyrir yn opsiwn. Os yw dyn yn defnyddio dol, yna mae hyn yn cael ei ystyried yn arwydd na all gael merch. Mae'r sefyllfa hon yn newid yn araf, oherwydd mae llawer o ddynion yn dewis defnyddio'r ddol fel partner dirprwyol yn hytrach na mynd ar ôl menywod. Mae hyn yn golygu y gallant ganolbwyntio ar eu gyrfaoedd, arbed arian, neu ddim ond byw ar eu telerau eu hunain, ac yna gallant ddewis y ferch iawn yn lle anobeithio ac apelio at unrhyw ferch. Nawr bod doliau rhyw yn rhatach nag erioed, efallai y byddwn ni'n eu gweld nhw'n dod mor normal â merched.

  2022-05-20

 • Dildo silicon Gall dynion canol oed unig gael sylw rhywiol a lleihau unigrwydd gyda chwmnïaeth doliau rhyw

  Dyna sy'n caniatáu i mi eich sicrhau bod ansawdd ein doliau rhyw yn rhywbeth yr ydym yn falch ohono. Yn sicr ni allwn frolio pa mor fawr yw ein brand. Fodd bynnag, un peth y gallwn edrych i fyny ato yw bod ein hansawdd yn llawer gwell.

  2022-05-20

 • Robot rhyw Rhyw fath o ddoliau rhyw Japaneaidd wedi'u llenwi â gel

  Efallai eich dewis o ddoliau rhyw Japaneaidd TPE. Mae ychydig yn gorliwio eto, ond gall hyn swnio'n angenrheidiol. A yw'r rhesymeg lorweddol y gallai fod ei hangen arnaf. Rwy'n meddwl am yr hyn maen nhw'n ei ddefnyddio mewn teiars car a beic, gall orchuddio'r tu mewn a selio teiars fflat, wrth atal teiars fflat newydd, sylweddolais fod angen gwneud hyn o sylwedd gwahanol, ond gall ddatrys unrhyw ollyngiadau difrifol. Problemau Qi a dim angen ennill pwysau. Os gallwch chi lenwi'ch bronnau â rhyw fath o gel, yna ei dynnu allan a newid yr aer, bydd yn gadael gorchudd ar y tu mewn a fydd yn mudo i mewn i unrhyw dyllau a'i blygio. A all unrhyw un fy nghyfeirio at bost dol rhyw Japaneaidd neu siart ar sut i dynhau fy arddwrn? Am roi cynnig arno yn lle mân atgyweiriadau, os yw'n weithrediad difrifol, yna nid yw'n fargen fawr!

  2022-05-20

 • Mae rhyw yn newid y duedd datblygiad presennol o ddoliau rhyw

  2022-05-19

 • Peiriant Rhyw Byddan nhw'n dysgu sut i lanhau doliau rhyw yn gyflym

  Heb euogrwydd na chael eich barnu, nid oes STD o gwbl. Rydym i gyd yn gwybod y gall y risg uchel o gael rhyw heb ddiogelwch gyda dieithriaid a beichiogrwydd anfwriadol achosi trafferth i chi. Nid jôc mo hwn. Gan roi bywyd rhywiol anhrefnus a gweithwyr rhyw o'r neilltu, rwy'n credu bod dol corfforol go iawn yn fwy gwerth chweil.

  2022-05-19

 • Prynodd ddol rhyw i fynd adref

  I'r rhai sy'n hoffi cyrff tew, gallwch chi fwynhau doliau rhyw petite a tew mewn threesomes. Ystyriwch fod pob un o'ch ffantasïau wedi dod yn wir. Gall dol un rhyw eich blino ar ôl ei ddefnyddio am gyfnod sylweddol o amser, gan arwain at lai o anfodlonrwydd, ac yna mwy o anfodlonrwydd. 

  2022-01-30

 • Byddai cael dau neu dri arlliwiau gwallt doli rhyw unigryw ac arddulliau yn opsiwn gwych

  Gwnewch iddi edrych fel eich hoff gymeriad ffilm neu gêm gyfrifiadurol - gyda rhai addurniadau cŵl. Mae gwisgoedd cosplay anime a manga ar gael unrhyw le ar y we. Byddai teits yn syniad rhyfeddol oherwydd mae yna resymeg fawr na fyddwch chi'n poeni am draed y ddol rhyw. Hefyd, mynnwch storfa ddol rhyw i roi eich dol mewn man sydd bob amser yn ddiogel.

  2022-01-30

 • Nid yw fy rhieni yn credu mewn doliau rhyw

  Hyd yn oed os bydd rhywun yn darganfod eich bod yn berchen ar ddol rhyw maint llawn, ni all neb ddweud unrhyw beth wrthych oherwydd nid bod dynol byw, anadlu ydyw, ond tegan rhyw ar gyfer eich anghenion rhywiol yn unig.

  2022-01-30

 • Byddwn yn cynnig rhai o'r doliau rhyw mwyaf realistig yn America

  Gallwn ddechrau credu ein bod ni neu eraill yn dechrau teimlo emosiynau, sy'n bendant yn beth drwg, yn enwedig os yw'r ddau ohonoch yn gwybod eich bod wedi cael eich cymryd i ffwrdd. Nid oes yn rhaid i chi byth syrthio i'r trap hwn pan fyddwch chi'n cael dol rhyw. Gallwch wneud i chi'ch hun feddwl am gael rhyw gyda pherson arall, ond mae gennych chi'ch dol i droi yn ôl ati bob amser.


  2022-01-30

Cyhoeddiad Dolliau Rhyw Go Iawn

Mwy

Black Friday Sex Doll Brand Sale Casgliad Siopa Ar-lein

NO.16

2022-11-20 22:30:29

Dyma gasgliad o'r holl weithgarwch brandio cyfredol ar y wefan hon. Bob mis rydym yn ymdrechu i ddarparu cynigion amrywiol i ddefnyddwyr, a gall cynhyrchwyr doliau rhyw sy'n cymryd rhan amrywio o bryd i'w gilydd. Yn fyr, yma fe welwch unrhyw frand o weithgareddau doli rydych chi eu heisiau, byddwn yn parhau i ddiweddaru ...

Cynnal parti doliau rhyw Calan Gaeaf mawreddog

NO.15

2021-10-22 22:04:23

Fe wnaethon ni gynnal gwisg Calan Gaeaf gêm sgwid mawreddog yn rhywle yn yr Unol Daleithiau, ac mae croeso i chi gymryd rhan, lle gwnaethon ni arddangos llawer o ddoliau rhyw yn gwisgo gwisgoedd gŵyl sanctaidd. Cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd lleoliad y parti, fe welwch y wrach Calan Gaeaf yn gyntaf. Enw'r wrach yw Sabrina, Sabri ...

Sut i ofalu am ddoliau rhyw?

NO.14

2021-05-25 22:47:14

Mae faint o flynyddoedd y gellir defnyddio'r ddol urdolls yn dibynnu ar gyflwr y defnydd a'r gofal. Mae doliau rhyw sy'n cael eu defnyddio a'u symud yn aml yn fwy tueddol o wisgo a rhwygo. Rydym yn deall bod eich dol rhyw yn fuddsoddiad, felly rydym wedi llunio rhai awgrymiadau i gynnal ansawdd a bywyd eich rhyw dol ...